Проект BG16RFOP002-3.001-0781 “Повишаване на енергийната

и ресурсна ефективност на „Михнисвет“ ООД”

Резюме:

Проектът по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0781 стартира в края на 2017 г. и предвижда изпълнение на мерки, водещи до подобряване на енергийната и ресурсната ефективност на „Михнисвет“ ООД. Те ще бъдат осъществени чрез закупуване на нова универсална машина за разкрояване на изолации и стоманени обшивки. Проектното предложение се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България, чрез процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Цели:

Основната цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността на "Михнисвет" ООД, като са предвидени следните специфични цели:

- Подобряване на енергийната ефективност

- Подобряване на производствения капацитет на предприятието

- Намаляване на вредните емисии и опазване на околната среда

- Подобряване на условията на труд.

Очаквани резултати:

- Подменено морално остаряло производствено оборудване с ново, характеризиращо се с по-добра ресурсна ефективност

- Осъществяване Енергийни спестявания, следствие на закупеното ново оборудване

- Намаляване на вредните емисии от CO2.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ:

250,742.87 лв., от които:
213,131.44 лв. - Европейско съфинансиране
37,611.43 лв.- национално съфинансиране


Контакти

ул. Бр.Миладинови 120, ет.4, ап.11
9000 Варна, България
(+359) 888 490 860, (+359) 888 349 160
факс: 052 610 223