Договор за безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP002-3.001-0781

с финансовата подкрепа по Оперативна програма

"Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0781, осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България, чрез процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, "Михнисвет" ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на универсална разкрояваща машина, съгласно Постановление №160 на МС ОТ 01.07.2016 г., необходима за изпълнение на мерки за енергийна ефективност". Пълната документация за участие в процедурата, може да намерите тук.


Контакти

ул. Бр.Миладинови 120, ет.4, ап.11
9000 Варна, България
(+359) 888 490 860, (+359) 888 349 160
факс: 052 610 223